Bu Blogda Ara

2 Nisan 2018 Pazartesi

Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...

Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor... ile ilgili görsel sonucu
Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor Türkiye’de bırakınız “İslamcı hükümet”i, din yalnızca bir hobiden, folklordan, bir sosyal yardım kurumundan ibarettir. İslam’ın kamusal alanda ekonomik/politik/hukuksal/ alanda temsil eden tek bir ilkesi bile yoktur. Halihazırdaki korkunç manzaranın temelinde etnik ulus devlet sorunu/saplantıları/takıntıları var. Etnik ulus devlet büyük aidiyet yoksunluğu ile mâlul bir modeldir. Geleneğin belirleyici olduğu toplumlarda, devlet dinden daha kutsal sayılır. Bu nedenledir ki, Türkiye’de de dindar çevreler için resmi doğrular, devletin doğruları her zaman önceliklidir. ŞİRK'İN DEVLET ELİYLE RESMİLEŞTİRİLMESİ 

Hüseyin şaşmaz16 Kasım 2016 06:11
İslam’ı ideolojikleştirmek ne kadar yanlışsa,SÖZÜ YANLIŞTIR. İslam: Bir Din ve İdeolojidir Peki Niye Şimdi Bu Soru? İslam’ın bir din mi yoksa ideoloji mi olması bakımından bu sorununun çözümü, Hollanda’da hükümetin oluşturulması için şu ana kadar süregelen müzakerelerin yapıldığı mevcut durumla ilgili bir meseledir. Hepimiz biliyoruz ki şu anda bu sorunun cevabı, İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak yürütülecek olan gelecekteki politikayı belirleyecektir. Aslında bir din mi yoksa ideoloji mi olması bakımından İslam’la ilgili bu soru, akademik rengi olan bir meseledir. Bir kimse İslam’ı ister bir din isterse ideoloji olarak tarif etsin bu durum İslam’ın vakıasını değiştirmez. Politikacılar ise birer akademisyen olmadığına göre önemli olan bu soruna takılmamalarıdır. Bilakis önemli olan politika üretmeleridir. Politika üretmek ise akademik görüşten uzak durmak ve vakıaya olduğu gibi bakmak demektir. İslam’ın vakıası ise dünya hayatının öncesi ve sonrası ile olan alakası demektir. Bu da cennet ve cehennem demek olduğu gibi insanın yaratıcısına nasıl ibadet etmesi gerektiği de demektir. Binaenaleyh İslam, kabul edilebilir herhangi bir tarife göre kuşkusuz kendisine din mefhumunun intibak ettiği bir dindir. Ancak İslam, ibadet mefhumunu genelleştirir. Dolayısıyla insanın hayattaki tüm işlerini vahiy yoluyla öğrendiğimiz şeri hükümlere göre düzenlemesini zorunlu kılar. Zira İslam, sadece insanın ruhi yönünün düzenlenmesi demek değildir. Bilakis aynı zamanda insanın yeryüzündeki hayatının, yani muamelatların, evlilik işlerinin, toplumsal ilişkilerin ve benzerlerinin düzenlenmesi de demektir. İnsanın işlerinin belirli bir görüşe göre belirli kaidelere uygun olarak düzenlenmesi ise kendisine “İdeoloji” kelimesinin ıtlak edildiği şeydir. Binaenaleyh İslam, kabul edilebilir herhangi bir tarife göre kuşkusuz kendisine ideoloji mefhumunun intibak ettiği bir ideolojidir. Bundan dolayı İslam’ın bir din ve ideoloji olduğunu kabul etmek kaçınılmazdır. Bunun kabul edilmesi halinde bu ülkedeki politikacıların sorması gereken sorular şunlardır: Birincisi: En önemli olanı da budur: Mademki İslam, bu ülkede egemen olan laiklik görüşü ile çelişen bir görüş, yani akidevi-ideolojik bir alternatif ortaya koymaktadır o halde herkese düşen şu soruyu sormaktır: İnsanın sorunlarını çözmeye muktedir sahih görüş, İslam mı yoksa laiklik midir? İkincisi: Bu ülkedeki insanların geneli laikliğe inanmasına rağmen bu ülkede yaşayan ve laikliğe inanmayan büyük oranda Müslüman bir kesim vardır. Bu büyük orandaki insanlar, ülkenin sistemini değiştirmek için çalışmamasına rağmen kimliğini ve akidesini korumayı istemektedirler. O halde varit olan soru şudur: Sistem, bu iki hususun arasını nasıl uzlaştıracaktır? Yani kendi toplumu içerisindeki bu farklı gurubun varlığını nasıl kabullenecektir? Politikacıların üzerinde durması gereken sorular işte bunlardır. İslam’ın bir din mi yoksa ideoloji mi olduğu sorusuna gelince; politikacıların hikmetten ne kadar uzak olduğunu gösteren bir çarpıtmadır. Bizler İslam’ı ideolojiler kapsamında tasnif etmek isteyen politikacıların var olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar, “inanç özgürlüğünün” faaliyetlerini sınırlandırdığının farkındalar. Zira onlar, “İslam sadece bir ideolojidir” dedikleri zaman dinin hükümlerini değiştirebilecekleri gibi İslam’ın ülkenin laiklik görüşünü tehdit ettiğini de iddia edebileceklerdir. Hakeza ülkenin liberal laiklik ideolojisini koruma noktasından hareketle toplumu tehdit eden bir ideoloji olarak İslam’a karşı çıkmak kaçınılmazı olacaktır. İslam’ın bir din olarak tanımlanmasında bir sakınca görmeyen ikinci guruba gelince; aslında birinci guruptan farklı değildir. Zira o da böylece Nasranilik diyanetine tabi olarak İslam dininin bir bütün olarak dinleri kuşatan laiklik manzumesi kapsamında uyarlanması anlamında entegrasyona çağrıda bulunmak için eline bir fırsat geçirmektedir. Böylece onlar nezdinde İslam, sırf birer ibadet ve manevi ayin olarak kalmaktadır. Aslında İslam’ın din veya ideoloji kapsamında tasnif edilmesi ile ilgili bu tartışmayı takip eden akıl sahibi herkes Hollanda’nın içerisine sürüklendiği ve Orta Çağlardaki karanlığa çok benzeyen karanlık geleceği açıkça görebilir. Zira bugünkü yöneticiler, kendi akidelerinden ve görüş açılarından farklı olan akidelere ve bakış açılarına tolerans göstermemektedirler. Bundan dolayı kendilerinden farklı olan kimseleri bitirmek için çalışmaktadırlar. Avrupa, karanlık çağlardan çıkmak için mücadele vermişken bugünkü politikacılar ise onu tekrar bu karanlık çağa geri götürmektedirler. Dolayısıyla aslında bugünkü politikacılar, Orta Çağlardaki tiranların varislerinden öte bir şey değildirler.
file:///C:/Users/huseyin/Downloads/2010_08_08_Hollanda_MB.pdf  
http://www.hizb-uttahrir.info/tr/index.php/basin-a%C3%A7iklamalari/hollanda/900.html
Hüseyin Uzun - Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...
T.C. Devleti sınırları içindeki bütün insanların virüslü beyinler olduğu kabul edilmelidir. Bir konuda doğru teşhis koyan diğer konuda bilerek veya bilmeyerek yanlış teşhis koyup hastayı oyalamaktadırlar.

23 yorum:

 1. DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...!
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/devlet-adi-altinda-coreklenmis-seytan.html
  ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR..
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  https://kuranimuminceanlamak.blogspot.nl/2016/08/tevbe-s-31-ayeti-hahamlarrahiplerihocal.html?m=0

  YanıtlaSil
 2. Doğruyu bildiği halde yanlışı yapıyorsa veya doğruyu yapabilecek cesareti ve irade kendinde bulamıyorsa insan, o zaman kendisine saygısını da yitirir. Kendisine saygısını yitiren insan özgüvenini de kaybeder. O zamanda iradesi yok olup gider.
  ***
  Bu gün İslam beldelerindeki durum,hal.
  T.C. Devleti sınırları içindeki bütün insanların virüslü beyinler olduğu kabul edilmelidir. Bir konuda doğru teşhis koyan diğer konuda bilerek veya bilmeyerek yanlış teşhis koyup hastayı oyalamaktadırlar.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/tc-devleti-snrlar-icindeki-butun.html
  Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/dindarlar-icin-devletin-dogrular-once.html
  http://qolumnist.com/tr/2018/04/23/mutluluklar-ve-tercihler/

  YanıtlaSil
 3. Râşidî Hilâfet döneminde yönetimin kaydettiği başarılar, tarihe adeta altın harflerle geçmiştir.
  ***
  “Allah peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/allah-peygamberlik-muessesesi-ummete.html
  Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=431613710623369&id=100013242319421
  *
  Raşidî Hilâfet döneminde peş peşe elde edilen kazanımların bir sonucu olarak Hz. Osman döneminin sonlarına doğru İslâm toplumunda refah patlaması yaşanmıştır. Ne var ki kaderin bir cilvesi olarak, aniden patlak veren bir anarşik olayın ardından yaşanan beklenmedik gelişmeler[3], tarihi farklı bir mecraya doğru yönlendirmeye başlamış ve Müslümanlığın doğuşuna ortam hazırlamıştır.
  https://www.youtube.com/watch?v=XfJQS9m8xYE
  *
  Nitekim gerek Fars Müslümanlığı, gerekse Türk Müslümanlığı, temelde Araplara duyulan nefretin birer ürünüdürler. Bu nefretin etkisiyledir ki İran’ı, ardından da Turan’ı fetheden ordular, daha ilk günlerden itibaren -Farsların ve Türklerin hafızasına- «İslâm orduları» olarak değil, bilakis «Arap orduları» olarak kazınmıştır. Günümüze kadar da bu düşünce değişmemiştir.
  -
  5*İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html
  İSLAMIN BAŞ DÜŞMANI İRANDIR BUNU UNUTMAYIN EY MÜSLÜMANLAR
  https://www.youtube.com/watch?v=5rYvLjwFe98
  *
  T.C. Devleti sınırları içindeki bütün insanların virüslü beyinler olduğu kabul edilmelidir. Bir konuda doğru teşhis koyan diğer konuda bilerek veya bilmeyerek yanlış teşhis koyup hastayı oyalamaktadırlar.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/tc-devleti-snrlar-icindeki-butun.html
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/dindarlar-icin-devletin-dogrular-once.html
  *
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  GERÇEKTE KURMAK İSTEDİĞİMİZ VE ARZU ETTİĞİMİZ DEVLET RAŞİDİ HİLAFET'TİR.(Arşiv)
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/03/gercekte-kurmak-istedigimiz-ve-arzu.html
  http://qolumnist.com/tr/2018/04/07/islam-evrensel-bir-gercek-muslumanlik-ise-bir-senaryodur/

  YanıtlaSil
 4. İslam’ın ikincil yer bulduğu Türk ilahiyatının merkezinde devlet vardır. O nedenle bu yazının başında “dinimiz devlet” ifadesini kullandım. Türk ilahiyatının merkezinde devlet, İslam ilahiyatının merkezinde Allah vardır. Bu çelişkiyi kaldırmanın yolu Türk ilahiyatında merkezdeki devletin bir tür “tanrı gibi” algılanmasını sağlamaktır. O nedenle Türk ilahiyatında tapınılacak kişi, devlettir. Böylece devlet aşkındır. Devlet, çeşitli hizmetleri versin diye ortaya çıkmış bir araç değil bir aşkın varlıktır. Kökeni Orta Asya, kut geleneğine dayanan bu anlayışın kemale varmış hali camilerin resmi bir kurum olmasıdır. Türkiye’de mabet, resmi bir kurumdur ve milli bir müessesedir. Orada, İslam’ın evrensel mesajı ikincildir ve daha ziyade Türk kutunun, Türk devletinin merkezde olduğu bir vaaz dinlenir. Ve doğal olarak Türk ilahiyatında “küfür” devlet ile ters düşmektir. Allah’a inancınız yüzünden her gün beş yüz rekat namaz kılan has bir mümin bile olsanız, devlet ile kavgalı iseniz “Türk ilahiyatına” göre siz “küfür” içindesinizdir ve cezalandırılırsınız.
  ***
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.
  DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  DİYANET VE MESCİDİ DIRAR'IN KURULUŞ GAYESİ AYNI OLDUĞUNA GÖRE (MÜSLÜMANLARA ENGEL)
  MESCİDİ DIRARA YAPTIĞIN HER İYİLİK KÖTÜ ALGILANIYORDA NİYE DİYANETE YAPILAN HER İYİLİK SEVAP ALGILANIYOR.?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174023339715742&id=100013242319421
  Hizb-ut-tahrir bu kadar açık ve seçik bir şekilde gün ışığı gibi haklı olduğu aşikar iken haksız kararların verilmesi şundan olabilir mi acaba?
  Hizb-ut-tahrir de kaliteli fikirler ve elamanlar mevcut iken bu fikirleri çağın teknolojisi ve ilmi ile birleştirip bu insanlığa servis etmediğinden vurdum duymazlığından.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380796395705101&id=100013242319421&pnref=story
  Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/dindarlar-icin-devletin-dogrular-once.html
  http://www.hayrullahtas.com/devlet-dinimdir-millet-mezhebimdir/#comment-516

  YanıtlaSil
 5. Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/dindarlar-icin-devletin-dogrular-once.html
  Önemli görevlere bu cahil takımını getirip işleri berbat ettirirler
  https://www.hayrullahtas.com/mutlaka-okunmasi-gereken-siyasi-analizler/

  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=7JjXFplzDqo

  YanıtlaSil
 6. Bu gün sistemle çalışan siyasi partilerin hepsi aynı Şeytanın avaneleridir.
  İLAHİ ADALETİ UNUTMAYIN.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462421270875946&id=100013242319421
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/anAxXixG5Tt

  YanıtlaSil
 7. Türkiye’de siyaset etrafında koparılan yaygaralara bakanlar, memleketin yüzde 60 -70’nin dindar mütedeyyin olduğunu zannediyor.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/WrYuZwtC5LQ

  YanıtlaSil
 8. Esas ziynet olan cemaat bulma, onları şuurlandırma eylemi tümüyle terkedilip ilim yayma yerine kilim yayma öne çıkartılarak, sadece şekil olarak câmilerin görkemli, koca binalar halinde ve süslere boğulması sanat filan değil; kıyâmet alâmeti olarak kabul edilir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/gzt2q1kwMaz
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624993654618706&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Bazen hoşlanmadığınız bir şey, hakkınızda iyi olabilir ve hoşlandığınız bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allâh bilir, siz bilmezsiniz. 2/BAKARA-216:
  Yarın mahşer günü hesap yapıldığında eksiler artılar tartıldığında senin artı diye düşündüğün eksi tarafında muhasebe olunduğunda eyvah diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak firavun (Yunus.90)gibi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=648759515575453&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...
  T.C.Müslümanın devleti olamaz.
  Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.Kaide.
  Giriş Gelişme Sonuç.
  Sonuncusu geçerli kaidesi,Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz,Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.(Kişide de bu özellik mevcut)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670186443432760&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/01/bir-musluman-olarak-yapmamz-gerekenleri.html

  YanıtlaSil
 12. Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O, bundan arınıktır. O, bir şeye hükmederse, ona sadece “Ol” der, o da oluverir.35
  DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...!
  Rabbin buyurdu ki: Babasız çocuk vermek, Bana pek kolaydır. Hem Biz, onu nezdimizden insanlara bir alâmet/gösterge ve rahmet yapacağız.” Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678153329302738&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...! ŞİRK'İN DEVLET ELİYLE RESMİLEŞTİRİLMESİ
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=711475059303898&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Dindar görünen çok sayıda insanın derin düşünceden ve anlayış genişliğinden fakir olduklarını görüyoruz ve üzülüyoruz.Akletmedikleri için hakikat merkezi bir bilgiye ulaşamıyorlar. Bir tarafta aklı olup dini olmayanlar, bir tarafta dindar olup akılsız olanlar diye sanki insanlık ikiye ayrılmış.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806802829771120&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. T.C. Müslümanın devleti olamaz. Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez.Kaide.
  Helâk, yeryüzünün bozulan dengesinin yeniden inşa edilmesi amacına hizmet etmiş olur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=833264597124943&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Bir eşya satın alırken kullandığımız kadar bile din konusunda aklımızı kullanmıyoruz.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848563408928395&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. İslam’ın güncellenmesi: Mücahit Bilici ile söyleşi - YouTube https://youtube.com/watch?v=-n9NVqkOlYM&list=WL&index=12&t=0s
  Bizden bir nesil sonrası, bizim bildiğimiz kavramları (Kimin yavrusu kime ait) bilmezken nasıl olur da 1400 sene evvelki kavramlarla insanlık yönlendirilmeye çalışılır.?
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=870502680067801&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...Allah diyor ki sizin en büyük düşmanınız şeytan.Deyip dururken sen hala niye şeytanın avanesi oluyorsun..?
  Kalplerinde size dair var olan korku, Allah korkusundan daha çetindir.
  “Kendisinden tek korkmamız gereken şey, korkudur.”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=895857177532351&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Sorgulamayan sadece televizyondan gördüğüne inanan toplum - YouTube https://t.co/fVD3AuKHu1
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...İnsan arzı imarla mükelleftir.
  TARİH VE DİN ADINA SÖYLENEN YALANLAR
  https://t.co/V7s6PSKO8R

  YanıtlaSil
 20. Nerden türedi bu tipler?..!
  https://t.co/RIhwhMUVbO
  Ey iman etmiş kimseler! Yahudileri ve Hristiyanları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin.
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA...
  Zâlim Müslümanlar
  Ne de az öğüt alıyorsunuz!
  https://t.co/khP6rlUB8L

  YanıtlaSil
 21. MAZLUMA KARŞI TEK VÜCUT OLMA HASTALIĞI -
  https://youtube.com/watch?v=DurYBs38ln8&list=WL&index=11&t=3s
  Kapitalizm önü alınamaz..bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  ÇÖZÜM
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=901103763674359&id=100013242319421
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=871398576644878&id=100013242319421
  Gereğini...
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=901687796949289&id=100013242319421
  Otarite olmadan...
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/otarite-olmadan-nasl-disiplin.html

  YanıtlaSil
 22. Dindarların gazabından korkmak lazım, işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştığı zaman...
  https://t.co/y9OA52ZtJR
  Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor...Allah diyor ki sizin en büyük düşmanınız şeytan. sen hala niye şeytanın avanesi oluyorsun..?
  https://t.co/8ivY0kdYD6

  YanıtlaSil
 23. Kutsal Devletin Kutsal Alimleri-
  Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor.
  zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.
  KURANI ANLAMA YÖNTEMLERİ
  HUKUK SİSTEMİ KAİDELER VE ÇÖZÜM.
  Bildiklerimizi Yeniden Düşünmeye İhtiyacımız Var!
  DETAYLAR
  https://t.co/QIIgDgKiXU

  YanıtlaSil